Algemene voorwaarden

Almeregym
AlmereGym betaal je maandelijks

Je betaald bij AlmereGym wel gewoon per maand, dit omdat jouw inkomsten ook vaak maandelijks binnenkomen en je iedere maand op dezelfde dag kan betalen. Het maandelijks geïncasseerde tarief is daarom iets hoger dan het tarief per 4 weken. Hieronder een overzicht per abonnement

Abonnement Looptijd Tarief per 4 week Maandelijks geïncasseerd
AlmereGym Flex 4 weken € 29,95 € 32,45
AlmereGym Fit 28 weken € 24,95 € 27,03
AlmereGym Lifestyle 52 weken € 19,95 € 21,61
AlmereGym Jeugd 12 weken € 19,95 € 21,61

 

AlmereGym werkt met vooruit betalen van het lidmaatschap. Hierdoor is je eerste rekening vaak hoger, omdat je dan betaald voor de huidige maand en de maand erna.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ALMEREGYM 2020

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
AlmereGym: de fysieke locatie van AlmereGym welke u een abonnement heeft afgesloten.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen AlmereGym en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 2: Lid worden en toegang
a.
Lid worden bij AlmereGym op de volgende manieren:
1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.almeregym.nl); of
2. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de AlmereGym lidmaatschapspas in te leveren.
b.
Bij inschrijving via de website of telefonisch heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manier van Inschrijving die is beschreven in artikel 2a sub. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is AlmereGym om inschrijfgeld en de prorata kosten in rekening te brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping.
c.
Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de betaling vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door AlmereGym
d.
Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van , AlmereGym kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
e.
Uitsluitend op vertoon van een geldige  AlmereGym krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de AlmereGym.
f.
De minimum leeftijd voor inschrijving is 15  jaar.
g.
In het geval van speciale acties kan AlmereGym aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: AlmereGym lidmaatschap pas of Technogym key
a.
De  AlmereGym lidmaatschap pas/key blijft te allen tijde eigendom van het lid welke deze bij het afsluiten van het abonnement koopt.
b.
Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de AlmereGym pas/key
c.
Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de  AlmereGym pas/key dient het Lid dit te melden bij aan van AlmereGym pas waarna de AlmereGym pas/key wordt voor toegang tot de AlmereGym  De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).
d. Bij verlies of diefstal van de , AlmereGym pas/key dient het lid een nieuwe pas/key aan te schaffen. Kosten hiervoor bedragen €5,-.
Artikel 4: Openingstijden
a.
AlmereGym bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
b. AlmereGym is gerechtigd om  geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
c.
AlmereGym is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van)  tijdelijk of blijvend te wijzigen.
d.
AlmereGym gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde AlmereGym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling
a.
Een Overeenkomst bij AlmereGym wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van 4, 12, 24, 28 of 52 weken vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan.
b.
Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid, een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van AlmereGym is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
c.
AlmereGym behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.
d.
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
e.
Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso.
f.
Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een overeenkomst met termijnbetaling tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.
AlmereGym heeft de administratie en inning van de termijnbetalingen uitbesteed aan CE PSD2 B.V. handelend onder de naam dockdock, Blaak 16 te (3011 TA) Rotterdam, KvK nummer 70472823. Voor de termijnbetalingen ontvangt u daarom geen correspondentie van ons, maar van dockdock.
dockdock mag haar dienstverlening aan ons weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de betaling van de termijnen die wij aan haar overdragen. Om haar in staat te stellen hierover een beslissing te nemen, verschaft u via iDIN informatie over u aan dockdock. Deze informatie betreft gegevens die dockdock nodig heeft voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Door een abonnement bij ons af te sluiten stemt u er mede ten behoeve van dockdock mee in dat wij deze gegevens aan dockdock verschaffen en dat zij en de aan haar verbonden ondernemingen deze gegevens gebruiken voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen en credit management- en verificatie- doeleinden. Tevens kunnen deze gegevens door dockdock (en/of de aan haar verbonden ondernemingen) worden gebruikt voor kwaliteitsonderzoek, de ontwikkeling van statistische modellen, met als doel het segmenteren van incassoportefeuilles waardoor verdere optimalisatie van het incassoresultaat wordt bereikt, de beoordeling van het betalingsrisico (het uitvoeren van credit scores/kredietwaardigheidstoetsen) en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.
De administratie van dockdock, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.
Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
h.
AlmereGym behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks vanaf 1 januari met maximaal 10% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 10%. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
i.
Indien het Lid, geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
j.
AlmereGym behoudt zich het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
k.
Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien: – de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Hierbij is het verplicht dat het Lid een officieel document overhandigd waaruit blijkt dat het lid is ingeschreven bij de gemeente. De ondernemer is gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld. Ook hierbij is sprake van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.
Indien Lid naar de beoordeling van AlmereGym aantoonbaar maakt (schriftelijke verklaring van arts of fysiotherapeut) dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand vanaf de kennisgeving.
l.
Het is voor het Lid mogelijk om de Overeenkomst af te kopen. Hierbij berekent AlmereGym het verschil tussen de contributieprijs van het gekozen abonnement en de contributieprijs van het kortst lopende abonnement en wordt dit vermenigvuldigd met het aantal afgenomen periodes. Ook hierbij is sprake van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn. Indien het lid van deze optie gebruik wilt maken, ontvangt het lid een factuur voor deze afkoopsom. Dit bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap
a.
Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt per aangetekend brief of bij de receptie van AlmereGym.
Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 1 volledige kalendermaand.
b.
AlmereGym behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door AlmereGym het Lid de toegang te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
c.
Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.
d.
Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in artikel 6 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden
gebracht. Deze bevriezingsperiode kan tot maximaal zes maanden.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
a.
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van AlmereGym is geheel voor eigen risico van het Lid.
b.
AlmereGym de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
c.
Het Lid zal zowel AlmereGym haar medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d.
AlmereGym geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 8: Klachten
In geval van klachten met betrekking tot AlmereGym het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Clubmanager.

Artikel 9: Persoonsgegevens
a.
AlmereGym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b.
AlmereGym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.
c.
Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. AlmereGym kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan AlmereGym

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
a.
Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met AlmereGym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en AlmereGym zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestiging is gevestigd.
c.
AlmereGym HOUDT EEN REGISTER BIJ WAARIN DE NAMEN, ADRESSEN EN GEBOORTEDATA, GESLACHT ALSMEDE (INDIEN MOGELIJK) EEN TELEFOONNUMMER EN PERSOONLIJK E-MAILADRES VAN DE LEDEN ZIJN OPGENOMEN. IN HET REGISTER WORDEN ALLEEN DIE GEGEVENS BIJGEHOUDEN DIE VOOR HET REALISEREN VAN HET DOEL VAN DE SPORTSCHOOL NOODZAKELIJK ZIJN. DE DIRECTIE KAN GEREGISTREERDE GEGEVENS AAN DERDEN VERSTREKKEN, WAARONDER SPONSORS, BEHALVE VAN HET LID DAT TEGEN DEZE VERSTREKKING BIJ ONS BEZWAAR HEEFT GEMAAKT. DOORGIFTE VAN DE GEGEVENS ZONDER HET RECHT OP BEZWAAR GEBEURT VOOR DE NOODZAKELIJK DOOR DE SPORTSCHOOL AAN DERDEN TE VERSTREKKEN GEGEVENS, WAARONDER AAN DE BOND, EN AAN OVERHEDEN OF INSTELLINGEN, ONDER ANDERE IN VERBAND MET TE VERKRIJGEN SUBSIDIES. GEGEVENS WORDEN NIET LANGER BEWAARD DAN NOODZAKELIJK GELET OP HET DOEL OF EEN BESTAANDE WETTELIJKE VERPLICHTING.

Artikel 11: Tot slot
a.
Door inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van AlmereGym accepteren en hiernaar te handelen.
b.
Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van AlmereGym zijn terug te vinden op www.almeregym.nl en op te vragen bij de balie van AlmereGym
Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen AlmereGym en het Lid.